Warunki korzystania i ograniczenia prawne

UWAGA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ TE WARUNKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TYCH WARUNKÓW ("WARUNKÓW"), NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Użytkowanie strony

O ile nie wskazano inaczej, witryny internetowe firmy Melaleuca, jej filii i jednostek zależnych ("witryny internetowe firmy Melaleuca") służą do Twojego osobistego użytku. Nie możesz modyfikować, kopiować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać transferu ani sprzedawać jakichkolwiek informacji uzyskanych z witryn internetowych firmy Melaleuca. Melaleuca upoważnia Cię do oglądania i pobierania materiałów z niniejszej witryny internetowej tylko na potrzeby Twojego osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji dotyczących praw własności i innych informacji o własności zawartych w oryginalnych materiałach i ich kopiach. Nie możesz w żaden sposób modyfikować materiałów zawartych w tej witrynie internetowej, powielać ich, wyświetlać publicznie, przedstawiać, rozprowadzać ani wykorzystywać w inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Na potrzeby niniejszych warunków zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w środowisku sieci komputerowej do jakichkolwiek celów. Materiały w tej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim, a jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z jakichkolwiek materiałów znajdujących się w tej witrynie internetowej może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne przepisy. W przypadku naruszenia którychkolwiek z tych warunków Twoje prawo do korzystania z niniejszej witryny internetowej automatycznie wygaśnie i konieczne będzie natychmiastowe zniszczenie wszelkich pobranych lub wydrukowanych przez Ciebie materiałów.

Materiały przesłane przez użytkowników.

W przeciwieństwie do danych osobowych, które są objęte polityką prywatności, wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty ("Komunikaty") przesłane przez Ciebie lub zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone prawnie. Melaleuca nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do tych komunikatów. Melaleuca i osoby wyznaczone przez firmę mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać komunikaty oraz wszystkie dane, zdjęcia, dźwięki, tekst i inne składniki w nich zawarte do dowolnych celów, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Nie wolno zamieszczać w tej witrynie internetowej, wysyłać do niej ani pobierać z niej żadnych materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub w inny sposób naruszających jakiekolwiek przepisy prawa.

Nie do wykorzystania niezgodnego z prawem lub zabronionego. Warunkiem korzystania przez Ciebie z niniejszej witryny internetowej jest zagwarantowanie firmie Melaleuca, że nie będziesz wykorzystywać niniejszej witryny internetowej do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z prawem lub zabronione przez niniejsze warunki korzystania, postanowienia i uwagi. Nie możesz korzystać z niniejszej witryny internetowej w jakikolwiek sposób, który powodowałby zniszczenie, wyłączenie, przeciążenie lub uszkodzenie niniejszej witryny internetowej czy zakłócenia w korzystaniu i czerpaniu przyjemności z tej witryny internetowej przez jakiekolwiek osoby trzecie. Nie wolno pozyskiwać ani usiłować pozyskać w jakikolwiek sposób materiałów i informacji, które nie zostały celowo udostępnione lub dostarczone za pośrednictwem tej witryny internetowej.

Zastrzeżenie

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIONE W STANIE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Dalej Melaleuca nie gwarantuje prawidłowości i kompletności materiałów w tej witrynie internetowej. Melaleuca może dokonywać zmian w materiałach zamieszczonych w tej witrynie internetowej lub w opisanych w niej produktach i cenach w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Materiały zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą być nieaktualne, a Melaleuca nie zobowiązuje się do aktualizowania tych materiałów. Informacje opublikowane w tej witrynie internetowej mogą odnosić się do produktów, programów i usług przeznaczonych do użytku jedynie w określonym kraju, które mogą nie być możliwe do użytku ani zastosowania w żadnym innym kraju. Stosowne prawo może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianej, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania w stosunku do Ciebie.

Ograniczenie odpowiedzialności

MELALEUCA, JEJ DOSTAWCY ANI INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB INNE ZDARZENIA (W TYM WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRATY DANYCH LUB ZAKŁÓCEŃ W FUNKCJONOWANIU DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB EFEKTÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODSYŁACZE Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ALBO MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA KTÓRYCHKOLWIEK Z TYCH WITRYN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, DELIKCIE CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OSTRZEŻONO O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI WYKORZYSTANIE PRZEZ CIEBIE MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ DOPROWADZI DO KONIECZNOŚCI SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB SKORYGOWANIA SPRZĘTU LUB DANYCH, PONIESIESZ WSZELKIE KOSZTY TEGO ZDARZENIA. STOSOWNE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH SZKÓD, STĄD WYMIENIONE WYŻEJ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Zakończenie/ograniczenie dostępu

Melaleuca zastrzega sobie prawo do zakończenia według własnego uznania Twojego dostępu do jakichkolwiek witryn internetowych firmy Melaleuca i związanych z nimi usług lub dowolnej ich części w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Zmiany niniejszych warunków korzystania

Melaleuca może zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis. Należy okresowo wchodzić na tę stronę, aby zapoznać się z obowiązują cymi na ten moment warunkami, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre zapisy niniejszych warunków mogą zostać zastąpione przez wyrażone wprost zapisy prawne lub warunki, znajdujące się na poszczególnych stronach niniejszej witryny internetowej.

Informacje ogólne

Niniejsze porozumienie podlega przepisom prawa obowiązującym w stanie Idaho, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszym wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Bonneville County, Idaho, USA lub sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych dla okręgu Idaho we wszystkich sprawach spornych, dotyczących użytkowania witryn internetowych firmy Melaleuca. Użytkowanie witryn internetowych firmy Melaleuca w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie uznaje wszystkich zapisów tych warunków, w tym, bez ograniczeń, niniejszego akapitu, jest bezprawne. Potwierdzasz, że pomiędzy Tobą i firmą Melaleuca nie powstaje na skutek niniejszego porozumienia ani użytkowania witryn internetowych firmy Melaleuca żadna relacja o charakterze wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, zatrudnienia ani pośrednictwa. Realizacja niniejszego porozumienia przez firmę Melaleuca podlega istniejącym przepisom i procesom prawnym. Żaden z zapisów tego porozumienia nie umniejsza prawa firmy Melaleuca do podporządkowania się żądaniom lub wymaganiom instytucji rządowych, sądów lub przepisów prawa w zakresie Twojego użytkowania niniejszej witryny internetowej lub korzystania z informacji dostarczonych bądź zgromadzonych przez firmę Melaleuca w związku z takim użytkowaniem. Jeśli jakakolwiek część niniejszego porozumienia zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do egzekucji w związku z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem między innymi wyłączenia odpowiedzialności i ograniczeń odpowiedzialności przedstawionych powyżej, wówczas nieważną lub niemożliwą do egzekucji część należy uznać za zastąpioną przez ważny i wykonalny zapis, który możliwie najbliżej odpowiada intencjom zapisu oryginalnego, natomiast pozostała część porozumienia zachowuje ważność. O ile nie określono inaczej, niniejsze porozumienie stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i firmą Melaleuca w odniesieniu do witryny internetowej firmy Melaleuca i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty i propozycje, zarówno w formie elektronicznej, ustnej, jak i pisemnej, pomiędzy użytkownikiem i firmą Melaleuca w odniesieniu do witryny internetowej. Wydrukowany egzemplarz niniejszego porozumienia oraz wszelkich uwag wydanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalny w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym lub nawiązującym do niniejszego porozumienia w takim samym stopniu i pod takimi samymi warunkami jak jakiekolwiek inne dokumenty biznesowe i zapisy powstałe oryginalnie i przechowywane w formie pisemnej.

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

Cała zawartość witryn internetowych firmy Melaleuca jest objęta prawem autorskim: Copyright © 1990-2008 Melaleuca, Inc. 3910 S. Yellowstone Hwy., Idaho Falls, Idaho 83404 Stany Zjednoczone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Melaleuca, Vitality for Life, EcoSense, Melaleuca Pharmacy, Melaleuca Essentials i inne wymieniane tu produkty firmy Melaleuca są albo znakami towarowymi, albo zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Melaleuca, Inc. Nicole Miller jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kobra International, Ltd., używanym na podstawie licencji. Nazwy wymienionych tu firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

© Copyright 2008 Melaleuca, Inc. Prawa autorskie do wszystkich stron w obrębie tej witryny: Melaleuca VFL.com utrata wagi, fitness, motywacja i wsparcie.

Jakiekolwiek użycie lub powielanie tych treści bez uprzedniej zgody ze strony firmy Melaleuca, Inc. jest surowo wzbronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj
się z nami

W przypadku uwag lub pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu: 800 007 120.

Dowiedz się więcej o Melaleuca.

Wszelkie prawa nie wyrażone tutaj wprost są zastrzeżone. | Ostatnie zmiany: 5 września 2008 r.

//Gotham Narrow IE8 Support